پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ظن موضوعی وصفی : ظنّ مأخوذ در موضوع دلیل شرعی، به لحاظ صفت نفسانی بودن آن

ظن موضوعی وصفی، مقابل ظن موضوعی طریقی، و به معنای ظنی است که به لحاظ صفت نفسانی بودنش، در موضوع حکم شارع اخذ شده است.

نیز ر.ک:قطع موضوعی وصفی.

منابع

 1. اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 18
 2. المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 64
 3. مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 47
 4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ظن موضوعی وصفی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ظن موضوعی صفتی

اعم

ظن موضوعی

وابسته

ظن موضوعی طریقی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ظن موضوعی وصفی به زیرصفحه ظن موضوعی وصفی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 18
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 64
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 260
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 6
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 36
 • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 47
 • نهایة الافکار جلد 3 : صفحه 27