پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ظن موضوعی صفتی"واژه زیر را بکار ببرید:

ظن موضوعی وصفی