پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ظن موضوعی طریقی : ظنّ مأخوذ در موضوع دلیل شرعی، به لحاظ طریقیت آن به واقع

ظن موضوعی طریقی، مقابل ظن موضوعی وصفی، و به معنای ظنی است که در موضوع دلیل شرعی اخذ شده و افزون بر آن، طریقیت و کاشفیت از واقع هم دارد؛ یعنی چون طریق به سوی واقع است به عنوان جزء و قید برای موضوع آورده شده است.

نیز ر.ک:قطع موضوعی طریقی.

منابع

 1. اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 18
 2. المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 64
 3. مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 47
 4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

ظن موضوعی

وابسته

ظن موضوعی وصفی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ظن موضوعی طریقی به زیرصفحه ظن موضوعی طریقی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 18
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 64
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 260
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 6
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 32
 • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 47
 • نهایة الافکار جلد 3 : صفحه 27