پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «داروی خواب آور» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مُرقد

اعم

دارو

وابسته

اسباب تعزیرات، سارق ( فقه )، ساقی مرقد، سرقت با داروی خواب آور، شارب مرقد، طلاق شارب مرقد، قصاص شارب مرقد، نماز شارب مرقد

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه داروی خواب آور به زیرصفحه داروی خواب آور/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • القواعد و الفوائد جلد 2 : صفحه 73
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 545
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 173
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 599
 • ریاض المسائل (ط.ق) جلد 2 : صفحه 498
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 433
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40-1 : صفحه 189، 207
 • سلسلة الینابیع الفقهیة : صفحه 40-189، 207
 • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 824
 • مجله فقه اهل بیت جلد 15 : صفحه 105، 106، 122
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 291
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 20