پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ناشزه ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

زوجه ناشزه