عملکردها

دلالت الفاظ قرآن

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

دلالت الفاظ قرآن : شناخت معانی الفاظ قرآن

یکی از مباحث اصولی و مهم علوم قرآن که فراگیری و آگاهی آن برای مفسر قرآن لازم است «شناخت دلالت الفاظ قرآن» است؛ مانند: شناسایی عام و خاص، مطلق و مقید، مفهوم و منطوق، مجمل و مبیَّن، نص و ظاهر، محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ.

هر یک از این مباحث در این فرهنگنامه جداگانه تدوین و نگارش یافته‌اند.

اصطلاح‌نامه

اعم

علوم قرآن (حوزه اصلی)

اخص

عام و خاص ( علوم قرآنی )، مبیِّن ( علوم قرآنی )، مجمل و مبیَّن ( علوم قرآنی )، محکم و متشابه، مطلق و مقید ( علوم قرآنی )، مفهوم و منطوق، ناسخ و منسوخ، نص و ظاهر

وابسته

استقلال دلالی قرآن

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1-2 : صفحه 144