پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ر.ک:عام، خاص.

اصطلاح‌نامه

اعم

دلالت الفاظ قرآن

اخص

خاص ( علوم قرآنی )، عام (عام و خاص)

وابسته

ادات عام و خاص

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عام و خاص ( علوم قرآنی ) به زیرصفحه عام و خاص ( علوم قرآنی )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 440
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 195
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 3 : صفحه 48، 56
 • الموجز فی اصول الفقه جلد 1,2 : صفحه 185
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه (172-176)
 • تحریرالمعالم : صفحه 97
 • تمهید القواعد : صفحه 147
 • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 123
 • سیری کامل در اصول فقه جلد 8 : صفحه (88-89)، 103
 • قوانین الاصول جلد 1 : صفحه 192
 • کفایة الاصول : صفحه 252
 • مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 117
 • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 82
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 3 : صفحه 292
 • معالم الدین و ملاذ المجتهدین : صفحه 101