پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

دبّاغی

دَبّاغی: عمل جدایی پشم و چربی از پوست حیوان و تبدیل آن به چرم یا پوست صنعتی.

از آن در بابهای طهارت، صلات و اطعمه و اشربه سخن گفته‏اند.

پوست مردار حیوانی که دارای خون جهنده است، بنابر مشهور با دباغی پاک نمی‏شود. 1

استفاده از پوست حیوان حرام گوشتی که تذکیه) ر تذکیه (شده - بنابر قول به تذکیه‏پذیر بودن آن - در غیر نماز جایز است؛ لیکن در اینکه جواز آن مشروط به دباغی است یا نه اختلاف است. اشتراط، به مشهور نسبت داده شده است، امّا مشهور متأخران قائل به کراهت استعمال آن بدون دباغی یا استحباب دباغی آن شده‏اند. برخی بین استفاده از آن در مایعات و غیر مایعات تفصیل داده و در صورت اوّل دباغی را شرط دانسته‏اند.

بنابر قول به لزوم دباغی، در اینکه منشأ آن توقّف طهارت پوست بر دباغی است یا صرف تعبّد، اختلاف است. 2

بر عدم جواز دباغی با شی‏ء نجس ادعای اجماع شده است. 3

امامت دباغ در نماز برای غیر صنف دباغان مکروه است. 4

) ر پوست (

1. جواهر الکلام 302 - 301 /5؛ مستمسک العروة 2 332 /1. جواهر الکلام 351 - 349 /6 73 /8 و 201 /36؛ الحدائق الناضرة 3 523 /5. جواهر الکلام 391 - 390 /13. 4 352 - 351 /6؛ العروة الوثقی 193 /3.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 584

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

دباغت؛ پاک کردن و پیراستن پوست حیوان

اعم

افعال جوارحی ( فقه )

اخص

به لحاظ مواد:
دباغی پوست با مواد پاک، دباغی پوست با مواد نجس
به لحاظ پوست:
دباغی پوست حرام گوشت مذکی، دباغی پوست مردار

وابسته

امامت دبّاغ، پوست حیوان، پوست دباغی، مطهرات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه دباغی پوست به زیرصفحه دباغی پوست/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 15
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 20 : صفحه 226
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 168
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 584
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 372
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 143
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 130