پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حکم فقهی استعمال پوست حیوان پاک قبل از دباغی پوست ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 59