پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

بنابر قول مشهور، خوردن در حدّ متعارف، بدون افساد، از میوه باغ یا مزرعه دیگری برای کسی که از کنار آن می‏گذرد با شرایطی جایز است19) ر حق مارّه (.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 523

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «خوردن حق الماره» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خوردن ماره

اعم

خوردن

وابسته

باغ، بردن حق الماره، حق الماره، روایات رخصت، سبزیجات، سرقت ( فقه )، میوه

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 286
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه (371-372)، 372
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 6 : صفحه 125
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 1 : صفحه 410
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 552
 • تحریرالوسیله : صفحه 723
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 5 : صفحه 184
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 47
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 24 : صفحه 127، 134، 135
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 414
 • حاشیة مجمع الفائدة و البرهان : صفحه 723
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 13
 • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 756
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 523
 • فقه الصادق (ع) جلد 24 : صفحه 208
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 126
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 222
 • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 15 : صفحه 47
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 217
 • مهذب الاحکام جلد 18 : صفحه 85، 87[۱]