پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

خطابات : القای مراد به مخاطب از طریق ادوات خطاب

خطابات، جمع خطاب، و به معنای آشکار ساختن مراد و منظور گوینده، به وسیله سخن گفتن و بکارگیری ادوات خطاب می‌باشد، خواه به قصد تفهیم و تفهم باشد، خواه به انگیزه‌های دیگر، مانند: قانونگذاری.

به بیان دیگر، خطاب، کلامی خاص است که از سوی گوینده به قصد تفهیم سخن و مراد خویش به دیگران یا افاده فایده‌ای دیگر، از طریق ادوات خطاب ابراز می‌گردد.

نکته:

اصولیون در تعریف خطاب، عبارت‌های متفاوتی به کار برده‌اند.

منابع

 1. تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 134
 2. مفاتیح الاصول : صفحه 12
 3. الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 119
 4. علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 119
 5. الذریعة الی اصول الشریعة جلد 1 : صفحه 8
 6. المدخل الی عذب المنهل : صفحه 57
 7. فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 344
 8. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «خطابات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خطاب ( اصول فقه )

اخص

خطاب اجمالی، خطاب ارشادی، خطاب انشایی، خطاب اهم، خطاب تخییری، خطاب ترتبی، خطاب تسجیلی، خطاب تفصیلی، خطاب شخصی، خطاب شرعی، خطاب شفاهی، خطاب طریقی، خطاب ظاهری، خطاب عرفی، خطاب غیر شفاهی، خطاب غیر مفید، خطاب غیری، خطاب فعلی، خطاب کلی، خطاب لغوی، خطاب متمم، خطاب مستعمل، خطاب مفید، خطاب مهم، خطاب مهمل، خطاب مولوی، خطاب ناسی، خطاب نفسی، خطاب واقعی

وابسته

ادوات خطاب، اوامر و نواهی، اَحکام، عرف متکلم، عرف مخاطب، مخاطَب، مخاطِب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه خطابات به زیرصفحه خطابات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 289، 293، 296
 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 23
 • اصول السرخسی جلد 1 : صفحه 163
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 85، 448، 477، 483
 • الذریعة الی اصول الشریعة جلد 1 : صفحه 8، 9، 10، 15
 • اللمع فی اصول الفقه : صفحه 79
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 1 : صفحه 390، 408، 409، 412، 417
 • المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 544
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 131
 • المدخل الی عذب المنهل : صفحه 57
 • الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 119
 • بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 10
 • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 134
 • حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 519
 • عدة الاصول (ط.ق) جلد 1 : صفحه 35، 36، 37
 • عدة الاصول (ط.ق) جلد 2 : صفحه 123
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 119
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 344
 • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 348، 349، 350
 • معارج الاصول : صفحه 49
 • مفاتیح الاصول : صفحه 12
 • نهایة الاصول : صفحه 352
 • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 205، 206، 531