پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حیوان حرام گوشت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حرام گوشت، حیوان غیر مأکول اللحم

اعم

حیوان ( فقه )

اخص

به لحاظ اصلی و عارضی:
حیوان حرام گوشت اصلی، حیوان حرام گوشت عارضی
به لحاظ طبیعت وغریزه:
پرنده حرام گوشت، حیوان درنده، حیوان نجس العین
به لحاظ محل زیست:
حیوان حرام گوشت خشکی، حیوان حرام گوشت دریایی
به لحاظ نوع:
راسو، سنجاب، قاقم، مسوخات

وابسته

آمیزش حرام گوشت، أجزای حرام گوشت، اتلاف حرام گوشت، احرام در لباس حرام گوشت، ادرار حرام گوشت، بیع حرام گوشت، پوست حرام گوشت، پوشش با حرام گوشت، تخم پرنده حرام گوشت، تخم پرنده حلال گوشت، تذکیه حرام گوشت، تکفین با حرام گوشت، جنایت بر حرام گوشت، حیوان حلال گوشت، حیوان مکروه گوشت، شیر حرام گوشت، علائم حرمت حیوانات، قاعده کل ذی ناب من السباع و مخلب من الطیر حرام، کرک حرام گوشت، مدفوع حرام گوشت، مسح خاک بعد مس حرام گوشت، موی حرام گوشت، نماز با فضلات حرام گوشت، نیم خورده حرام گوشت

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 603
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 6 : صفحه 286
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 43 : صفحه 392
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 25 : صفحه 484، 627