پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حفظ حکومت اسلامی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حفظ نظام ( فقه )

اعم

امور حسبیه، حفظ ( نگهداری )

وابسته

اخلال نظام اسلامی، تشریح برای حفظ نظام، حکومت اسلامی ( فقه )، قواعد فقهی ( فقه )، ولایت فقیه ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حفظ حکومت اسلامی به زیرصفحه حفظ حکومت اسلامی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&p=1&g=110&showitem=889

  • کتاب البیع جلد 2 : صفحه 461، 464، 497