پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اطاعت احتیاطی"واژه زیر را بکار ببرید:

اطاعت اجمالی