پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اصل منجّز : اصل عملیِ مفیدِ قطعیت تکلیف مشکوک بر مکلّف

اصل منجّز، مقابل اصل مرخّص می‌باشد و به معنای اصلی از اصول عملی است که از اجرای آن تنجز و قطعیت تکلیف بر مکلف لازم می‌آید؛ به دیگر بیان، اصلی است که تکلیف را اثبات می‌کند و مخالفت با آن را موجب عقاب می‌داند، مثل: اصل احتیاط.

منابع

 1. دروس فی علم الاصول جلد 4 : صفحه (361-362)
 2. فوائد الاصول جلد 3 : صفحه (44-45)
 3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اصل منجّز» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اصل الزامی، اصل مثبت تکلیف، اصول الزامی، اصول مثبت تکلیف، اصول منجّز

اعم

اصول عملی ( اصول فقه )

وابسته

اصل مرخِّص، وظیفه عملی منجز

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اصل منجّز به زیرصفحه اصل منجّز/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 3 : صفحه 207
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 303
 • دروس فی علم الاصول جلد 4 : صفحه (361-362)
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 207
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه (44-45)
 • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 46
 • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 363
 • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 352، 354