پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اصول الزامی"واژه زیر را بکار ببرید:

اصل منجّز