پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اصول مثبت تکلیف"واژه زیر را بکار ببرید:

اصل منجّز