پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

وظیفه عملی منجز : قطعیت تکلیف بر مکلّف، ناشی از اجرای اصل منجّز

وظیفه عملی منجِّز، مقابل وظیفه عملی مرخّص بوده و عبارت است از وظیفه‌ای که از اجرای اصل عملی منجّز، متوجه فردی می‌گردد که به حکم واقعی جهل داشته و اماره معتبر نیز در اختیار ندارد؛ به بیان دیگر، مؤدای اصل عملی منجز را که تنجز و قطعیت تکلیف بر مکلف است، وظیفه عملی منجز می‌گویند.

نیز ر.ک:اصل منجز.

منابع

  1. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 361
  2. فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 44
  3. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 104
  4. تحریرالاصول : صفحه 237
  5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

وظیفه عملی

وابسته

اصل منجّز، وظیفه عملی مرخِّص

منابع

  • تحریرالاصول : صفحه 237
  • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 361
  • فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 104
  • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 44