پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اصول منجّز"واژه زیر را بکار ببرید:

اصل منجّز