پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اخبار ترجیح : احادیث بیانگرِ مرجّحات در مقام تعارض ادلّه

اخبار ترجیح، از اخبار علاجیه است که در آنها، به تعدادی از مرجحات که در مقام تعارض ادله غیر متعادل به آنها تمسک می‌شود، تصریح گردیده است و حل تعارض را در رجوع به این مرجحات می‌دانند، مانند: حدیثی از امام صادق (ع) که درباره اخبار متعارض نامتعادل و رجحان یکی از آن دو بر دیگری چنین آمده است:

' اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه فان لم تجدوهما فی کتاب الله فاعرضوهما علی اخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه و ما خالف أخبارهم فخذوه؛ هنگامی که دو حدیث مختلف به شما رسید، آنها را بر کتاب خدا عرضه کنید و سپس به هر کدام که موافق کتاب بود عمل کنید و هر کدام را که مخالف کتاب بود کنار بگذارید و اگر نه موافقت با کتاب داشتند و نه مخالفت با آن، آنها را در کنار روایات اهل سنت بگذارید و هر کدام را که موافق اخبار آنان بود رها کنید و به هر کدام که مخالف اخبار آنان بود عمل نمایید.

نکته: در این که ترجیح فقط با مرجحات منصوص است یا به غیر آن نیز ممکن است، اختلاف نظر وجود دارد.

نیز ر.ک:اخبار ترجیح به احدثیت، اخبار ترجیح به شهرت، اخبار ترجیح به صفات راوی، اخبار ترجیح به مخالفت عامه، اخبار ترجیح به موافقت کتاب.

پانوشت

منابع

 1. بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 349
 2. دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 462
 3. کفایة الاصول : صفحه 502
 4. انوار الاصول جلد 3 : صفحه 544
 5. علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 448
 6. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 8 : صفحه 124
 7. ایضاح الکفایة جلد 6 : صفحه 182
 8. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اخبار ترجیح» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اخبار تراجیح، روایات ترجیح ( اصول فقه )، نصوص ترجیح

اعم

اخبار علاجیه

اخص

اخبار ترجیح به احدثیت، اخبار ترجیح به شهرت، اخبار ترجیح به صفات راوی، اخبار ترجیح به مخالفت عامه، اخبار ترجیح به موافقت سنت، اخبار ترجیح به موافقت کتاب

وابسته

تعارض اخبار تخییر و ترجیح

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اخبار ترجیح به زیرصفحه اخبار ترجیح/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الاستنباط : صفحه 302، (307-308)
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 81، 223
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 249، 258، 261، 449، 450، 461، 470
 • المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 497، 506، 512
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 164، 167، 171، 172، 174، 180، 202، 267
 • الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 324، 332
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 524، 544، 556، 557، 562، 563
 • ایضاح الکفایة جلد 6 : صفحه 182
 • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 349، 362، 365، 385، 414
 • تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 464، 465
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 566، 650
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 462
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 594
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 448
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 137
 • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 771، 772، 776
 • کفایة الاصول : صفحه 502، 503
 • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 409
 • منتقی الاصول جلد 7 : صفحه 404، 406، 410
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 8 : صفحه 124
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 186، 189، 192
 • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 186، 189، 192
 • وسائل الشیعه جلد 18 : صفحه (84-85)