عملکردها

تعارض اخبار تخییر و ترجیح

از دانشنامه علوم اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعارض ادله

وابسته

اخبار تخییر، اخبار ترجیح

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض اخبار تخییر و ترجیح به زیرصفحه تعارض اخبار تخییر و ترجیح/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 465