پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گرفتن دیون مال مضاربه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جبایه مال سلفی مضاربه

اعم

عمل مضارب، گرفتن دَین

وابسته

مال مضاربه

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 251
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 617
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 154
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 391
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 380، 381
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 786