پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"جبایه مال سلفی مضاربه"واژه زیر را بکار ببرید:

گرفتن دیون مال مضاربه