پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

گذاشتن

وابسته

آپارتمان ( فقه )، تزاحم حقوق، تیر سقف، دیوار همسایه، رجوع از اذن در نهادن چوب

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 345
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 256