پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام حقوق، تزاحم ( فقه )

وابسته

آپارتمان ( فقه )، اذن همسایه، تصرف در ملک غیر، تعقیبات نماز زوجه، حق سبق، حق سبق بر مسجد، حق همسایه ( فقه )، حقوق ( فقه )، دکه، دیوار مشترک، صلح بر حق، گذاشتن چوب بر دیوار همسایه، نفقه خویشاوند، نفقه زوجه دائم غیر ناشزه

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 115
 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 329
 • الفقه جلد 80 : صفحه 123
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 105
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 203، 214
 • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 252
 • توضیح المسائل : صفحه 513
 • جامع الشتات جلد 3 : صفحه 104
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 4 : صفحه 480، 484
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 414
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 242، 271
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 31 : صفحه 365
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 352
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 51
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 203
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 305
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 12 : صفحه 840
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 14 : صفحه 513-514
 • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 156، 163
 • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 238-39، 273، 274-5
 • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 210