پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

دیوار

وابسته

دعوی در دیوار، صلح بر ابقای شاخه، صلح بر بنای بر دیوار همسایه، گذاشتن چوب بر دیوار همسایه

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 256