پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

ترتب و تقدم بعضی از اجزاء بر دیگر نظیر تقدم حمد بر سوره

اعم

أجزای نماز

وابسته

شک بعد محل نماز، شک در اجزای نماز

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 201
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه 446
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 241