پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

منع گریه بر میت از بدعت های عمر ، منابع:

نزول قرآن و رؤیای هفت حرف صفحه 97

شعر گریه بر میت ، منابع:

تنزیه الانبیاء صفحه 173

انکار عایشه بنت ابی بکر ، 9قبل ازهجرت- 58ق. از حرمت گریه بر میت ، منابع:

الغدیر جلد 6 صفحه 162

تأویل حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله گریه بر میت ، منابع:

تنزیه الانبیاء صفحه 173

تعذیب میت به سبب گریه بر میت ، منابع:

اوائل المقالات صفحه 125

دیدگاه عبد الله بن عمر بن خطاب عدوی ، 10قبل ازهجرت- 73ق. درباره گریه بر میت ، منابع:

الغدیر جلد 10 صفحه 64

دیدگاه عمربن خطاب،40قبل ازهجرت-23ق. درباره گریه بر میت ، منابع:

نزول قرآن و رؤیای هفت حرف صفحه 97

اجتهاد عمربن خطاب،40قبل ازهجرت-23ق. درباره گریه بر میت ، منابع:

الغدیر جلد 6 صفحه 159

حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره گریه بر میت ، منابع:

تنزیه الانبیاء صفحه 172