پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گرفتن ربا» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ربا گرفتن

اعم

گرفتن

وابسته

دادن ربا، ربا ( فقه )، ربا خوار

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 312
  • منهاج الصالحین جلد 1 : صفحه 434
  • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 296
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 108، 118