پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

زکات: از موارد وجوب زکات (--» زکات) ، انعام ثلاثه است. 1 در تعلّق زکات به آن‌ها چهار چیز شرط است:

1. رسیدن به حدّ نصاب (--» نصاب) .

2. چریدن؛ بدین معنا که قوت آن‌ها از چریدن در بیابان و مراتع عمومی تأمین شود، نه از ملک مالک آن‌ها (--» سائمه) .

3. عامل نبودن گاو و شتر؛ بدین معنا که در طول سال به کار گرفته نشوند.

4. سپری شدن یازده ماه قمری و داخل شدن در ماه دوازدهم از زمان مالکیّت آن‌ها.

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زکات، شرایط عبادات

اخص

به لحاظ وجوب:
اسلام زکات دهنده، بدو صلاح، بقای قصد تجارت، بقای مال تجارت، بلوغ زکات دهنده، تملک بر زراعت، حریت زکات دهنده، زیادی مال تجارت، سائمه، عدم عاملیت حیوان، عقل زکات دهنده، غِنای مالک فطره، قدرت تصرف، کمالیت ملک زکات دهنده، گذشت سال زکوی، ملکیت مال زکوی، نصاب زکات ( فقه )
به لحاظ پرداخت:
ایمان عامل زکات، تفقه عامل زکات، خالص بودن زکات، سلامت مال زکوی، عدالت عامل زکات، عقل عامل زکات، علم عامل به احکام زکات، قصد قربت در زکات

وابسته

اتحاد جنس فطره، اخلال در شرایط زکات، ارکان زکات، امکان پرداخت زکات، انوثیت انعام زکات، ایمان مستحق زکات، حریت عامل زکات، ذکوریت عامل زکات، زکات ( عمل )، زکات فطره، سفر ابن سبیل، عدالت مستحق زکات، فقر ابن سبیل، مستحق زکات

== منابع ==magshow.php?kind=221

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 11، 30، 52، 58
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 23 : صفحه 236
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 339، 345، 350
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 5، 16، 33، 34، 42
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 15 : صفحه 14
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 324
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29 : صفحه 31، 215، 216، 225، 244، 293، 306
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 5 : صفحه 148
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 4 : صفحه 8، 166، 234
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 7 : صفحه 6، 124
 • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 194، 217، 324