پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

سال

وابسته

زکات با تکرار سال، گذشت سال زکوی

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 24