پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

وحی تکوینی ( علوم قرآنی ) : ساز و کارها و ویژگی‌های تکوینی و ذاتی موجودات

«وحی تکوینی» مقابل «وحی تشریعی» به معنای قوانین و سنت‌هایی است که در نهاد جهان هستی به ودیعت نهاده شده است و بیان‌گر رابطه خدا با طبیعت است. وحی به این معنا، در قرآن زیاد به کار رفته است؛ مانند: «وَأَوْحَی رَبُّکَ إِلَی النَّحْلِ...»؛ 'و پروردگار تو به زنبور عسل وحی ( الهام غریزی) کرد' (نحل// 67).

منابع

  1. تاریخ قرآن : صفحه 90
  2. تفسیر نمونه جلد 20 : صفحه 491
  3. پژوهشی در تاریخ قرآن کریم : صفحه 29

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «وحی تکوینی ( علوم قرآنی )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

وحی طبیعی، وحی غریزی

اعم

وحی الهی ( علوم قرآنی )

وابسته

وحی تشریعی ( علوم قرآنی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه وحی تکوینی ( علوم قرآنی ) به زیرصفحه وحی تکوینی ( علوم قرآنی )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • آموزش علوم قرآن جلد 1 : صفحه 37
  • تاریخ قرآن : صفحه 90
  • تفسیر نمونه جلد 20 : صفحه 491
  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 70
  • پژوهشی در تاریخ قرآن کریم : صفحه 29