پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

وحی تکوینی ، منابع:

مناهل العرفان فى علوم القرآن جلد 1 صفحه 70

تعریف وحی تکوینی ، منابع:

تاریخ قرآن صفحه 90