پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"وحی طبیعی"واژه زیر را بکار ببرید:

وحی تکوینی ( علوم قرآنی )