پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

وجوب ( اصول فقه ) : حکم الزامی و طلب اکید متعلق به چیزی

وجوب، از اقسام احکام الزامی بوده و عبارت است از حکم تکلیفی شرعی که شارع به طور جزم و الزام، انجام متعلق آن را از مکلف خواسته و راضی به ترک آن نیست، و برای عمل به آن پاداش و برای ترکش کیفر قرار داده است، مانند: وجوب نماز، روزه و ادای امانات.

منابع

 1. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 45
 2. دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 63
 3. تمهید القواعد : صفحه (34-35)
 4. فرهنگ معارف اسلامی : صفحه (545-546)
 5. المحصول فی علم اصول الفقه جلد 1 : صفحه 93
 6. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه (371-372)
 7. الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 58
 8. مبادی فقه و اصول : صفحه (110-111)
 9. اصطلاحات الاصول : صفحه 280
 10. اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه 45
 11. سیری کامل در اصول فقه جلد 5 : صفحه (65-63)
 12. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «وجوب ( اصول فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

احکام ایجابی، ایجاب ( اصول فقه )، تکلیف ایجابی، حکم وجوبی، فرض ( اصول فقه )

اعم

احکام الزامی

اخص

وجوب استقلالی، وجوب بدلی، وجوب ترتبی، وجوب تعبدی، وجوب توصلی، وجوب حالی، وجوب سببی، وجوب شأنی، وجوب شمولی، وجوب ضمنی، وجوب طریقی، وجوب فعلی، وجوب مسببی، وجوب معلق، وجوب منجز، وجوب موقت، وجوب واقعی
به لحاظ آمر:
وجوب شرعی ( اصول فقه )، وجوب عقلی ( اصول فقه )
به لحاظ ارشادبه حکم عقل:
وجوب ارشادی، وجوب مولوی
به لحاظ تعلق خطاب:
وجوب اصلی، وجوب تبعی
به لحاظ توقف برشرط:
وجوب مشروط، وجوب مطلق ( اصول فقه )
به لحاظ زمان:
وجوب مضیّق، وجوب موسع
به لحاظ مکلف:
وجوب کفایی ( اصول فقه )، وجوب نفسی
به لحاظ مکلف به:
وجوب تخییری، وجوب تعیینی
به لحاظ چگونگی مطلوبیت متعلق:
وجوب غیری ( اصول فقه )

وابسته

احکام وجوب ( اصول فقه )، امر وجوبی، بساطت وجوب، ترکب وجوب، حرمت ( اصول فقه )، دوران بین وجوب و استحباب، دوران بین وجوب و غیر استحباب، زمان وجوب، قصد وجوب، مبادی وجوب، ملاک وجوب، نسبت إرسالی وجوبی، نسخ واجب به مباح، نسخ واجب به ندب، نسخ واجب به واجب، نسخ وجوب، واجب ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه وجوب ( اصول فقه ) به زیرصفحه وجوب ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • جلد 2 : صفحه 640
 • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 95، 96، 213، 236، 237
 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 442
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 79، 280
 • اصول الاستنباط : صفحه 78
 • اصول السرخسی جلد 1 : صفحه 105، 110، 112
 • اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 86
 • اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه 45
 • اصول الفقه الاسلامی : صفحه 45، 46
 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 59، 69، 73، 74
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 64
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 85، 86، 370، 371
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 58، 59، 60، 61، 62
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 2 : صفحه 10
 • التمهید فی تخریج الفروع علی الاصول : صفحه 58
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 7، 385، 425
 • الذریعة الی اصول الشریعة جلد 2 : صفحه 102
 • القواعد و الفوائد جلد 1 : صفحه 82، 83
 • القواعد و الفوائد جلد 2 : صفحه 75
 • اللمع فی اصول الفقه : صفحه 83
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 1 : صفحه 93، 97، 101
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 2 : صفحه 39، 44، 159، 201، 203، 209، 256
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 3 : صفحه 230
 • المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 206، 308، 335، 461
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 115
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 20، 40، 289، 290، 292، 293، 294
 • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 101
 • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 217، 219، 271، 277، 353، 374، 421، 426، 427، 428، 429، 444
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 262، 470
 • بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 44، 105
 • بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 17، 53، 58، 207
 • بحوث فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 94
 • بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 113، 114
 • تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 110
 • تسهیل الحصول علی قواعد الاصول : صفحه 68
 • تقریرات اصول : صفحه 68
 • تمهید القواعد : صفحه (34-35)
 • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 267
 • حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 313
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 212، 454
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 63، 116
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 77، 80، 234
 • سیری کامل در اصول فقه جلد 5 : صفحه (65-63)
 • عدة الاصول (ط.ق) جلد 1 : صفحه 26
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 107
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 276
 • فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه (371-372)
 • فرهنگ معارف اسلامی : صفحه (545-546)
 • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 135، 136، 204، 262
 • کفایة الاصول : صفحه 165
 • مبادی فقه و اصول : صفحه 52، (110-111)
 • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 45
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 123، 132، 356، 371، 375، 376، 381، 403، 420
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 47
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 4 : صفحه 149
 • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 301
 • معالم الدین و ملاذ المجتهدین : صفحه 64
 • مناهج الوصول الی علم الاصول جلد 1 : صفحه 240
 • منتقی الاصول جلد 1 : صفحه 401
 • منتقی الاصول جلد 2 : صفحه 134، 172، 180، 183، 357
 • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 278، 282، 533
 • نهایة الاصول : صفحه 99، 100، 103
 • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 293، 318
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -1 : صفحه 163
 • نهایة الافکار جلد 4-1 : صفحه 163