پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

واجب مشروط ( اصول فقه ) : فعل دارای وجوب مشروط

واجب مشروط، مقابل واجب مطلق بوده، و به واجبی گفته می‌شود که وجوب آن به چیزی مشروط گردیده است، مانند: حج واجب، که وجوب آن به استطاعت مشروط شده است، و یا مانند: نماز واجب که وجوب آن به داخل شدن وقت مشروط شده است.

در کتاب ' کفایة الاصول ' آمده است:

' ان الواجب المشروط ـ کما اشرنا الیه ـ ان نفس الوجوب فیه مشروط بالشرط بحیث لا وجوب حقیقة و لا طلب واقعا قبل حصول الشرط ' [۱] .

نکته:

تفاوت واجب مشروط (بنا بر نظر مشهور) با واجب معلق این است که در واجب مشروط، شرط، قید برای وجوب شمرده شده، اما در واجب معلق، وجوب فعلیت دارد و وجود واجب در خارج مشروط و معلق است [۲].

پانوشت

 1. کفایة الاصول : صفحه 121
 2. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 79

منابع

 1. شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 191
 2. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه (368-369)
 3. تحریرالمعالم : صفحه 60
 4. ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه (202-206)
 5. سیری کامل در اصول فقه جلد 5 : صفحه (43-47)
 6. اصول الفقه جلد 1 : صفحه 91
 7. اصطلاحات الاصول : صفحه 280
 8. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «واجب مشروط ( اصول فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

واجب شرطی، واجب مقید

اعم

واجب ( اصول فقه )

وابسته

واجب مطلق ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه واجب مشروط ( اصول فقه ) به زیرصفحه واجب مشروط ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 125، 132، 136، 160، 287
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 261، 280
 • اصول الاستنباط : صفحه 85
 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 81، 91، 93، 261
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 197
 • اصول فقه : صفحه 61
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 255، 261، 298، 309
 • الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 79
 • المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 499، 503
 • المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 62، 64
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 326، 327، 330، 331، 332، 334، 335، 339، 340
 • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 47، 364، 365، 371، 373، 374، 377
 • ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه (202-206)
 • بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 55، 58
 • بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 187، 188، 189، 190، 191، 193، 195، 197، 210، 214، 217
 • تحریرالمعالم : صفحه 60
 • تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 234
 • تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 230
 • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 219، 220، 224، 227، 316
 • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 426
 • حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 230، 232، 233، 235، 240، 241، 243، 249
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 364
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 233، 237
 • سیری کامل در اصول فقه جلد 5 : صفحه (43-47)
 • شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 190، 191
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 96، 121
 • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 496، 499، 500
 • فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه (368-369)
 • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 170، 179، 212، 213، 333، 339
 • قوانین الاصول جلد 1 : صفحه 100
 • کفایة الاصول : صفحه 121، 122، 126، 127، 131، 132، 133، 134، 426
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 318، 319، 347، 377، 378
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 127
 • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 46
 • منتقی الاصول جلد 2 : صفحه 133، 134، 135، 136، 142، 146، 148، 152، 153، 172، 395، 432
 • نهایة الاصول : صفحه 168، 176
 • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 295، 301، 303، 310، 311، 322
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 154
 • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 154