پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

واجب مطلق ( اصول فقه ) : فعل دارای وجوب غیر مشروط

واجب مطلق، مقابل واجب مشروط، واجبی است که وجوب آن هیچ قید و شرطی ندارد، مانند: نماز در مقایسه با طهارت، که به مجرد رسیدن وقت، نماز واجب می‌گردد، چه شخص طهارت داشته باشد چه نداشته باشد.

در کتاب ' الفصول فی الاصول ' آمده است:

'… ینقسم الواجب ببعض الاعتبارات الی مطلق و مشروط فالمطلق منه ما لا یتوقف وجوبه بعد حصول شرائط التکلیف من البلوغ و العقل و العلم و القدرة، علی شیء کالمعرفة… ' [۱].

پانوشت

 1. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 79

منابع

 1. شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه (190-191)
 2. اصطلاحات الاصول : صفحه 280
 3. تحریرالمعالم : صفحه 60
 4. اصول الفقه جلد 1 : صفحه 91
 5. مناهج الوصول الی علم الاصول جلد 1 : صفحه 347
 6. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه (369-370)
 7. بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 187
 8. مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 106
 9. الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 126
 10. اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 125
 11. تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه (69-70)
 12. تمهید القواعد : صفحه 54
 13. الوصول الی کفایة الاصول جلد 2 : صفحه 40
 14. سیری کامل در اصول فقه جلد 5 : صفحه (43-47)
 15. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

واجب ( اصول فقه )

وابسته

واجب مشروط ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه واجب مطلق ( اصول فقه ) به زیرصفحه واجب مطلق ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 125
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 261، 280
 • اصول الاستنباط : صفحه 85، 89
 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 81، 91
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 197
 • الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 79
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 2 : صفحه 197
 • المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 499
 • المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 65، 146
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 326، 393
 • الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 126
 • الوصول الی کفایة الاصول جلد 2 : صفحه 40
 • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 364، 373
 • بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 55
 • بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 187
 • تحریرالمعالم : صفحه 60
 • تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 234
 • تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 230
 • تمهید القواعد : صفحه 54
 • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه (69-70)، 219، 368
 • حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 230، 240
 • سیری کامل در اصول فقه جلد 5 : صفحه (43-47)
 • شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه (190-191)
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 96
 • فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه (369-370)
 • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 170، 185
 • کفایة الاصول : صفحه 121، 127
 • مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 106
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 318، 347، 377، 378
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 132
 • معارج الاصول : صفحه 75
 • مناهج الوصول الی علم الاصول جلد 1 : صفحه 347
 • منتقی الاصول جلد 2 : صفحه 133
 • نهایة الاصول : صفحه 168، 234