پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"واجب شرطی"واژه زیر را بکار ببرید:

واجب مشروط ( اصول فقه )