پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

واجب ( اصول فقه )

وابسته

واجب استقبالی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه واجب فعلی به زیرصفحه واجب فعلی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 232، 320
  • شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 193
  • محاضرات فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 284