پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

مقدمه واجب و واجب فعلی ، منابع:

اجود التقریرات جلد 1 صفحه 232

واجب فعلی و تزاحم ، منابع:

اجود التقریرات جلد 1 صفحه 320

تزاحم و واجب فعلی ، منابع:

محاضرات فى اصول الفقه جلد 3 صفحه 284