پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

واجب تعبدی ( اصول فقه ) : واجب مشروط به قصد قربت هنگام امتثال

واجب تعبدی، مقابل واجب توصلی، واجبی است که در آن قصد قربت معتبر است، به گونه‌ای که اگر عمل بدون قصد قربت صورت گیرد، صحیح نخواهد بود و تکلیف از مکلف برداشته نمی‌شود، مانند: نماز، روزه، خمس، زکات و… [۱].

پانوشت

 1. شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه (152-153)

منابع

 1. اصطلاحات الاصول : صفحه 276
 2. اصول الفقه جلد 1 : صفحه (75-76)
 3. آشنایی با علوم اسلامی (3جلد) جلد 3 : صفحه 71
 4. کفایة الاصول : صفحه 94
 5. نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 183
 6. فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 531
 7. تقریرات اصول جلد -2 : صفحه 74
 8. تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 64
 9. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 49
 10. ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه 37
 11. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «واجب تعبدی ( اصول فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

واجب عبادی

اعم

واجب ( اصول فقه )

وابسته

اصالت تعبدیت واجب، تعبدیات، قصد قربت ( اصول فقه )، قصد وجه ( اصول فقه )، واجب تقرّبی، واجب توصلّی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه واجب تعبدی ( اصول فقه ) به زیرصفحه واجب تعبدی ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • آشنایی با علوم اسلامی (3جلد) جلد 3 : صفحه 71
 • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 103، 110
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 276
 • اصول الاستنباط : صفحه 85
 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه (75-76)، 77
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 335، 347
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 74
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 415
 • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 279، 280، 281
 • ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه 37
 • بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 70، 71، 73
 • بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 63، 73، 89، 90، 91، 92، 94، 97، 102
 • تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 155، 160
 • تقریرات اصول جلد -2 : صفحه 74
 • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 64، 146، 147
 • حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 165، 166، 292
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 336
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 244
 • شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه (152-153)
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 60، 63
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 531
 • کفایة الاصول : صفحه 94، 95، 97، 154، 415
 • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 49
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 139، 154، 165
 • منتقی الاصول جلد 1 : صفحه 411، 484
 • نهایة الاصول : صفحه 110
 • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 183، 202