پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"واجب عبادی"واژه زیر را بکار ببرید:

واجب تعبدی ( اصول فقه )