پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

واجب آنی : فعل واجب دفعی الحصول

واجب آنی، مقابل واجب تدریجی، واجبی است که تحقق آن به یک باره صورت می‌پذیرد و تدریج در آن راه ندارد، مانند: جواب سلام، که از نظر عرف یک باره حاصل می‌شود، هر چند به دقت عقلی آن نیز تدریجی الحصول به شمار می‌آید، اما این دقت عقلی در اینجا اعتبار ندارد.

منابع

  1. اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 145
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

واجب ( اصول فقه )

وابسته

واجب تدریجی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه واجب آنی به زیرصفحه واجب آنی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 145
  • محاضرات فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 105