پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

ترتب و واجب آنی ، منابع:

محاضرات فى اصول الفقه جلد 3 صفحه 105