پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

واجب تدریجی : واجب دارای امتداد زمانی و تدریجی الحصول

واجب تدریجی، مقابل واجب آنی، واجبی است که به تدریج در خارج محقق می‌گردد، مانند: روزه که به معنای امساک بوده و به قصد قربت، از اول اذان صبح تا اذان مغرب به تدریج انجام می‌شود و یا مانند: نماز که از تکبیرة الاحرام شروع و به سلام ختم می‌شود و در طول زمان این ماهیت در خارج محقق می‌گردد.

منابع

  1. اجود التقریرات جلد 1 : صفحه (146-147)
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

واجب ( اصول فقه )

وابسته

واجب آنی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه واجب تدریجی به زیرصفحه واجب تدریجی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 145، (146-147)، 315
  • منتقی الاصول جلد 2 : صفحه 170