پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نزول قرآن بر جبرئیل» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اخذ قرآن، توسط جبرئیل

اعم

نزول قرآن

وابسته

تنزّل دوم، نزول قرآن توسط جبرئیل

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نزول قرآن بر جبرئیل به زیرصفحه نزول قرآن بر جبرئیل/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 49