پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اخذ قرآن، توسط جبرئیل"واژه زیر را بکار ببرید:

نزول قرآن بر جبرئیل