پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نزول قرآن

وابسته

نزول قرآن بر جبرئیل

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نزول قرآن توسط جبرئیل به زیرصفحه نزول قرآن توسط جبرئیل/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 49