پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام سرقت، نبش قبر حرام

وابسته

سرقت نباش ( فقه )، نبش قبر بدون سرقت

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 487
  • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 296
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 237-242