پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر. ک: مکّی و مدنی؛ آیات مکّی؛ سُوَر مکّی؛ ضوابط مکّی و مدنی.

اصطلاح‌نامه

اعم

مکّی و مدنی

وابسته

آیات مکّی، امثال مکی، سُوَر مکّی، کلمات مکّی قرآن، مدنی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مکّی ( علوم قرآنی ) به زیرصفحه مکّی ( علوم قرآنی )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 195، 222